Klimaatkeuze geeft Nederlandse kiezers vóór 12 september 2012 inzicht in het energie- en klimaatbeleid van politieke partijen. 

Ons motto: kies voor de toekomst, kies voor klimaat!

De gevolgen van klimaatverandering zijn groot: natuurrampen, een gebrek aan voldoende beschikbaar en betaalbaar drinkwater en voedsel en een bedreiging voor de volksgezondheid. Niet alleen in Nederland maar (juist) ook in ontwikkelingslanden.

Politieke partijen konden reageren op 6 concrete maatregelen die de transitie naar een duurzame samenleving bevorderen. Onderstaande tabel toont het resultaat. Kies voor de toekomst, kies klimaat! > Lees verder

Bekijk tabel
Thema's Print tabel 50Plus CDA CU D66 DPK GL PvdA PvdD PVV SGP SP VVD
Nederland vermindert de CO2-uitstoot in 2020 met 40%
> Lees meer

50Plus

50PLUS heeft een programma met een accent op ouderen, 50-plussers. In het verkiezingsprogramma komen duurzaamheid en verantwoord omgaan met onze omgeving als basis voor een milieubeleid naar voren in een aantal onderwerpen. Op dit specifieke punt is geen stellingname in het verkiezingsprogramma opgenomen.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Een CO2-reductie van 40 procent in 2020 acht het CDA niet realistisch. Het CDA staat voor een Europese en mondiale aanpak van het klimaatprobleem. In Europa is een emissiereductiedoelstelling van 20 procent in 2020 afgesproken en een reductie van 80-95 procent in 2050. De doelstelling voor 2020 is doorvertaald naar een doelstelling per lidstaat en mede gebaseerd op het reductiepotentieel per lidstaat. Een aanscherping van deze doelstelling moet op Europees niveau plaatsvinden, het liefst in samenhang met (nieuwe) mondiale klimaatafspraken.

ChristenUnie

De ChristenUnie onderschrijft de Europese doelstellingen voor energie: jaarlijks 2 procent energiebesparing, tenminste 14 procent duurzame energie in 2020 (de ChristenUnie zet in op 20 procent duurzame energie in 2020), 30 procent CO2 reductie in 2020 (t.o.v. 1990) en 80-95 procent CO2 reductie in 2050.

Democraten 66

Het klimaat is in de crisis even naar de achtergrond verdreven, maar de uitdaging blijft. D66 houdt vast aan de door de Europese regeringsleiders afgesproken ambitieuze CO2 reductie: 40 procent minder in 2030, 60 procent minder in 2040 en 80 procent minder in 2050. Te bereiken door minder uitstoot en opslag.

Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

De beoordeling van DPK op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van DPK. DPK heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

GroenLinks

Nederland pleit binnen de Europese Unie voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 30 procent in 2020 en tenminste 90 procent in 2050, alsmede voor een eerlijke lastenverdeling. Nederland komt niet alleen haar Europese verplichtingen na, maar wordt weer een koploper op klimaatgebied. Daar gaat GroenLinks zich in de komende jaren hard voor maken. Als dat lukt, dan kan GroenLinks zich in gaan zetten voor een reductie van 40 procent. GroenLinks heeft in 2009 in haar klimaatbegroting laten zien dat dit haalbaar is.

Partij van de Arbeid

De PvdA is zeer ambitieus op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Zo willen wij in 2050 een volledig duurzame energievoorziening, zorgen dat in 2020 alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn en nieuwe kolencentrales krijgen alleen een vergunning wanneer zij hun C02 ondergronds opslaan.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Er komt een klimaatwet waarin jaarlijks oplopende en bindende reductieverplichtingen worden vastgelegd. De netto-uitstoot van broeikasgassen wordt in 2050 tot nul gereduceerd. Uiterlijk in 2020 wordt 40 procent van de uitstoot gereduceerd. Er komt een CO2-belasting op producten en diensten. Toekomstige klimaat-, milieu- en natuurverdragen krijgen concrete tussendoelen, waarover landen verantwoording moeten afleggen.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De beoordeling van de PVV op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van de PVV. De PVV heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt. 

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Al 40 procent reductie over acht jaar is onhaalbaar. De SGP zet zich liever in voor een goed werkend CO2-emissiehandelssysteem, trekt extra geld uit voor energiebesparing en wil vrijstelling van de energiebelasting voor burgers en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, thuis of bij iemand anders (uitbreiding salderingsregeling). Met onze aanpak hopen we zeker boven de 20 procent CO2-reductie uit te komen, maar 40 procent gaat te ver.

Socialistische Partij

De SP wil de CO2-uitstoot tot 2020 met 30 procent verminderen (EU-afspraak: 20 procent), dat is dezelfde doelstelling als het klimaatplan Green4Sure van milieubeweging/vakbeweging stelt. We bereiken de doelstelling door in te zetten op een ambitieus energiebesparingsprogramma voor de sectoren industrie, landbouw, gebouwde omgeving, transport en overheid. Daarnaast stellen we een jaarlijks oplopende doelstelling voor een verplicht aandeel duurzaam in het primaire energieverbruik.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

In ons drukke land is het een grote uitdaging om de doelstelling van 20 procent te halen. De VVD is van mening dat eerst moet worden ingezet om deze doelstelling te halen alvorens de ambitie naar boven bij te stellen.

Grootverbruikers van energie gaan meer belasting betalen
> Lees meer

50Plus

50PLUS heeft een programma met een accent op ouderen, 50-plussers. In het verkiezingsprogramma komen duurzaamheid en verantwoord omgaan met onze omgeving als basis voor een milieubeleid naar voren in een aantal onderwerpen. Op dit specifieke punt is geen stellingname in het verkiezingsprogramma opgenomen.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

In het Lentakkoord is een aanpassing van de belasting op aardgas voorzien: grootverbruikers met een verbruik > 1 miljoen kubieke meter aardgas per jaar, gaan bijna 24% meer belasting daarover betalen. Voor verbruikers > 10 miljoen kubieke meter per jaar is dit zelfs meer dan 36%. Het verkiezingsprogramma veronderstelt het Lenteakkoord als voorgenomen beleid. Het CDA zet daarnaast in op een goed functionerend Europees Emissiehandelssysteem, waardoor de kosten van vervuiling in de elektriciteitsprijs worden meegenomen. [Oranje, omdat standpunt niet in verkiezingsprogramma is opgenomen. (red.)]

ChristenUnie

De ChristenUnie wil dat grootgebruikers geleidelijk meer gaan betalen voor energie, zodat de verhoudingen tussen klein- en grootgebruikers eerlijker worden. De komende kabinetsperiode gaat de energiebelasting voor grootverbruikers dan ook omhoog. Bovendien wil de ChristenUnie de energiebelasting omvormen tot een energiebelasting gebaseerd op CO2-uitstoot, waardoor grootverbruikers van grijze stroom sowieso meer belasting gaan betalen.

Democraten 66

Onze economie draait grotendeels op fossiele brandstoffen en wegwerpmaterialen. Dat is slecht voor milieu, natuur en klimaat. Ons belastingstelsel zou dit moeten ontmoedigen maar doet nu vaak het tegenovergestelde, door bijvoorbeeld de lage elektriciteitsbelasting voor de bedrijven die het meest gebruiken. D66 sluit zich aan bij de internationale G20 afspraken, waar overeenstemming is dat subsidies voor fossiele brandstoffen afgebouwd moeten worden. 

Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

De beoordeling van DPK op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van DPK. DPK heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

GroenLinks

De vervuiler betaalt en de vergroener wordt beloond. Grootverbruikers gaan, net als consumenten, een eerlijke energieheffing betalen. De energiebelasting op elektriciteit en fossiele energiebronnen gaat fors omhoog. De opbrengst daarvan gebruiken we om groene innovatie te stimuleren en de belasting op arbeid en inkomen te verlagen.

Partij van de Arbeid

De PvdA verhoogt de energiebelasting voor elektriciteit en gas voor grootverbruikers. Deze subsidie op grootverbruik is niet in het belang van de particuliere consument en werkt verdere verduurzaming tegen. Decentrale energieopwekking voor eigen gebruik moet in alle gevallen geheel worden vrijgesteld van energiebelasting.

Partij voor de Dieren (PvdD)

We kunnen jaarlijks vijf tot tien miljard besparen door in Nederland en Europa milieuschadelijke subsidies en kortingen af te schaffen. De belastingkortingen voor producenten en (groot-)verbruikers van fossiele energie worden afgeschaft. De hogere kosten voor grondstoffen worden gecompenseerd door lagere kosten voor arbeid. Er komt een wettelijke regeling om bedrijven te verplichten hun energieverbruik te verminderen. Zonnepanelen op gebouwen, langs snelwegen en rondom vliegvelden worden de norm.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De beoordeling van de PVV op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van de PVV. De PVV heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP wil lagere belasting op arbeid en hogere belasting op consumptie. De SGP kijkt echter ook naar de concurrentiepositie van onze industrie. De SGP verwacht meer van een beter werkend CO2-emissiehandelssysteem met hogere CO2-prijzen. Een hogere energiebelasting in Nederland betekent meer ruimte voor andere Europese bedrijven om CO2 uit te stoten. Dat schiet niet op. Een lager CO2-plafond en hogere CO2-prijs op Europees niveau zetten wel zoden aan de dijk.

Socialistische Partij

We verhogen de energiebelasting voor grootverbruikers met €500 miljoen per jaar + de kosten van het salderen voor de meter t.b.v. decentrale energieopwekking voor eigen verbruik. Daarnaast komt er een heffing op de lozing van restwarmte (opbrengst €400 miljoen), die grootverbruikers prikkelt om restwarmte nuttig(er) in te zetten. Het lagere tarief energiebelasting voor de glastuinbouw wordt afgeschaft, evenals de rode diesel voor de landbouw.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD hecht waarde aan een betaalbare energierekening voor iedereen. Dit realiseren we door afspraken te maken over schonere energievormen en betere energie-efficiency. Het is aan de markt om dat op te pakken. Het verhogen van de belastingen voor grote energieverbruikers (ook duurzame energieverbruikers) leidt tot een slechtere concurrentiepositie ten opzichte van andere Europese landen.

Maak kolenstroom duurder door hogere belasting
> Lees meer

50Plus

50PLUS heeft een programma met een accent op ouderen, 50-plussers. In het verkiezingsprogramma komen duurzaamheid en verantwoord omgaan met onze omgeving als basis voor een milieubeleid naar voren in een aantal onderwerpen. Op dit specifieke punt is geen stellingname in het verkiezingsprogramma opgenomen.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Ook hier geldt dat de afspraken in het Lenteakkoord het vertrekpunt zijn van het verkiezingsprogramma. In het Lenteakkoord is wel degelijk een kolenbelasting opgenomen. Daarnaast betalen kolencentrales al een ‘belasting op kolen’: het Europese Emissiehandelssysteem zorgt ervoor dat kolencentrales voor hun CO2-uitstoot moeten betalen. Het CDA is van mening dat de inzet vooral gericht moet zijn op het verbeteren van het Europese Emissiehandelssysteem.

ChristenUnie

De ChristenUnie voert een zogenaamde inputbelasting op grijze stroom in, met name op kolen. Daarnaast worden subsidies op grijze stroom afgebouwd. Hiermee wordt duurzame energie vanzelf betaalbaarder en rendabeler.

Democraten 66

D66 sluit zich aan bij de internationale G20 afspraken, waar overeenstemming is dat subsidies voor fossiele brandstoffen afgebouwd moeten worden. D66 wil vrijstellingen van de energiebelasting en rode diesel verder afbouwen. D66 verkiest een CO2-heffing boven de kolenbelasting om zo de keuze voor de beste technologie aan mensen zelf te laten. In Europees verband wil D66 een aanscherping van de emissiehandel voor broeikasgassen (ETS) zodat er een stabielere en hogere CO2-prijs tot stand komt.

Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

De beoordeling van DPK op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van DPK. DPK heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

GroenLinks

Het belastingstelsel wordt vergroend, ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Bestaande milieubelastingen op verpakkingen, energie, afvalstoffen en brandstoffen worden verhoogd. In het Lenteakkoord heeft GroenLinks het voor elkaar gekregen dat exploitanten van kolencentrales een kolenbelasting gaan betalen.

Partij van de Arbeid

De PvdA houdt de door het lente akkoord ingevoerde kolenbelasting in stand en bevordert vergroening en duurzaamheid van bestaande kolencentrales door deze verplicht duurzame biomassa te laten bijstoken. Om in de toekomst groener en duurzamer aan onze groeiende energiebehoefte te voldoen krijgen nieuwe kolencentrales alleen een vergunning als ze hun C02-uitstoot opslaan. 

Partij voor de Dieren (PvdD)

De werkelijke kosten van producten en diensten worden in de prijs doorberekend en niet meer afgewenteld op de samenleving. De energiebelasting wordt gedifferentieerd: kolenstroom wordt duurder dan gas, groene stroom wordt minder belast. Er worden strenge energie-eisen gesteld aan producten.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De beoordeling van de PVV op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van de PVV. De PVV heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

In het Lenteakkoord is afschaffing van de vrijstelling van kolenbelasting voor energieproducenten afgesproken. De SGP steunt deze maatregel. We hebben lastenverzwaring nodig om financiële gaten te dichten en dan maar liefst via een prikkel voor verduurzaming.

Socialistische Partij

De SP wil het aandeel kolenstroom terugdringen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar andere instrumenten dan de kolenbelasting, al draaien we de ingeboekte kolentax uit het Kunduzakkoord niet terug. Allereerst gaan grote centrales een flink deel van de veroorzaakte netkosten betalen. Ten tweede komt er een heffing op de lozing van warmte. Tenslotte willen we een reële prijs van minstens €30/ton CO2 krijgen in het Europese emissiehandelssysteem voor CO2.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD vindt het van groot belang dat duurzame energie betaalbaar en rendabel moet zijn. Dit wordt echter niet bereikt door belastingmaatregelen of subsidies. De VVD wil werk maken van een goed functionerend mondiaal emissie handelssysteem (ETS) waarmee door handel in emissierechten een reductie van emissies wordt bewerkstelligd.

Stimuleer schone en decentrale energieopwekking
> Lees meer

50Plus

Gekozen wordt voor de bevordering van windenergie, waterkracht en zonne-energie.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Het CDA is groot voorstander van het stimuleren van decentrale duurzame energieopwekking en duurzame energieopslag. Er worden daarom experimenten uitgevoerd rond het ruimer salderen (zowel voor als achter de meter) van decentraal opgewekte duurzame energie met het oog op het ontwikkelen van een goede algemene regeling. Energiecoöperaties kunnen hierbij een rol spelen. Daarnaast worden er ook voor VVE’s belemmeringen weggenomen wat betreft de opwekking van decentrale duurzame energie.

ChristenUnie

De wet- en regelgeving wordt aangepast zodat decentrale opwekking van energie aantrekkelijker wordt. Decentrale energieopwekking vergroot het aandeel duurzame energie, zorgt voor een robuust en betrouwbaar energienetwerk en geeft een impuls aan economie en innovatie. Er moet inderdaad geen vervuilersbelasting op lokaal opgewerkte stroom worden geheven. En de salderingsregels voor kleinverbruikers en collectieven moeten worden verruimd, zodat het aantrekkelijker wordt om zelf energie op te wekken.

Democraten 66

D66 wil dat het aandeel duurzaam in onze energievoorziening twee keer zo snel gaat groeien zodat in 2020 20 procent duurzaam is opgewekt. Dit bereikt D66 met het eenvoudiger maken van zelf energie opwekken op het eigen dak of dat van de bovenbuurman. Consistent en stabiel beleid is daarbij cruciaal.

Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

De beoordeling van DPK op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van DPK. DPK heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

GroenLinks

Het zelf opwekken van energie door burgers, bedrijven, lokale en regionale overheden wordt krachtig bevorderd. De mogelijkheden voor salderen worden verruimd. Burgers, boeren, verenigingen van eigenaren en energiecoöperaties krijgen een eerlijke prijs voor hun schone stroom en hoeven geen energiebelasting te betalen. Met het oog op een fundamentele vergroening van de energievoorziening werkt de regering tevens aan structurele maatregelen zoals het Duitse feed-in tarief.

Partij van de Arbeid

Duurzame technologieën hebben de toekomst. Maar om zich binnen de conventionele economie te bewijzen, moeten ze een steuntje in de rug krijgen. Gezwalk met subsidies voor hernieuwbare energie werkt een echte doorbraak van wind, zon en aardwarmte tegen. De PvdA stimuleert lokale initiatieven voor decentrale energieopwekking, om dit verder te bevorderen verdwijnt ook de energiebelasting op kleinschalige opwekking van energie.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Huizen, bedrijven en publieke gebouwen worden netto-energieleveranciers in plaats van energiegebruikers. Zelf opgewekte energie kan teruggeleverd worden aan het net, tegen saldering van de afgenomen stroom. Energiebedrijven betalen een kostendekkende vergoeding voor de energie die particulieren netto terugleveren. Bewonerscollectieven mogen opgewekte energie onderling belastingvrij uitwisselen. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen. 

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De beoordeling van de PVV op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van de PVV. De PVV heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP trekt in haar verkiezingsprogramma en het onderliggende financiële plaatje extra geld uit om uitbreiding van de zogenaamde salderingsregeling mogelijk te maken. Burgers en bedrijven moeten niet alleen vrijstelling van de energiebelasting krijgen als ze zonnepanelen op eigen dak hebben, maar ook als hun zonnepanelen op het dak van iemand anders liggen.

Socialistische Partij

De SP wil duurzame energieproductie voor eigen verbruik vrijstellen van energiebelasting, door saldering voor de meter mogelijk te maken. Bij wind op land wordt de ruimtelijke regie verbeterd en komt er een sluitende regeling om omwonenden van windparken te laten meeprofiteren. Bij wind op zee worden de aansluitkosten gesocialiseerd via de nettarieven. De Nederlandse wetgeving met betrekking tot duurzame energie wordt zoveel mogelijk gelijk getrokken met de succesvolle Duitse aanpak.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD is groot voorstander van het stimuleren van schone en decentrale energieopwekking. Dit wordt bereikt door het wegnemen van regels om duurzaam energie te kunnen opwekken voor burgers en bedrijven. De lagere kosten voor burgers en bedrijven van duurzame energieopwekking en het verminderen van de regels moet leiden tot meer decentrale energieopwekking. Een belastingmaatregel is niet nodig.

Er komen geen nieuwe kerncentrales
> Lees meer

50Plus

Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet met deze problemen op.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Het CDA wil dat Nederland in 2050 meer dan 50% van haar energie duurzaam produceert en dat we 50% energie-efficiënter werken (‘50-50-50’). Dit betekent dat wij een nieuwe energiebalans bereiken waarbij wij efficiënter omgaan met onze fossiele brandstoffen, meer gaan inzetten op alternatieve energievoorziening en kolen en kernenergie op de lange termijn niet meer nodig hebben.

ChristenUnie

We willen geen nieuwe kerncentrales, niet alleen vanwege het veiligheids- en afvalissue, maar ook omdat het bij kerncentrales gaat om door de mens gecreëerde risico’s die groter zijn dan de mens kan beteugelen. Ook worden geen nieuwe vergunningen meer verstrekt voor de bouw van kolencentrales.

Democraten 66

Kernenergie staat voor D66 onderaan de ladder bij het vormgeven aan een duurzame energievoorziening, en dient op geen enkele wijze door de overheid gesubsidieerd te worden

Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

De beoordeling van DPK op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van DPK. DPK heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

GroenLinks

De kerncentrale in Borssele wordt gesloten. Er komen geen nieuwe kerncentrales voor energieopwekking. Nederland bepleit in Europees verband een Europa zonder kernenergie.

Partij van de Arbeid

Kernenergie maakt geen onderdeel uit van de volledige duurzame energievoorziening die wij nastreven voor Nederland. Wij investeren liever in duurzame technologie om op die manier de economie weer draaiende te krijgen en meer groei en banen te creëren.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Zon, wind en water bieden voldoende energie. Er komen geen nieuwe kolen- en kerncentrales, dus ook niet in de Eemshaven. Bestaande kolen- en kerncentrales worden zo snel mogelijk gesloten.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De beoordeling van de PVV op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van de PVV. De PVV heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP vindt het benutten van kernenergie een goede tussenoplossing op weg naar een duurzame energievoorziening. Het houdt de energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar. We zien liever een nieuwe kerncentrale dan een nieuwe kolencentrale. We vinden dat de nieuwe generatie kerncentrales veilig genoeg is.

Socialistische Partij

Naast de afvalproblematiek hebben kerncentrales het nadeel dat ze alleen economisch in te zetten zijn als ze op vol vermogen draaien. Bij een toenemend aandeel duurzame elektriciteit is het juist nodig dat er flexibel backupvermogen kan worden ingezet. De SP kies daarom voor gas als belangrijkste overgangsbrandstof. Behalve flexibiliteit biedt gas ook de mogelijkheid om kleinschaliger productie van elektriciteit te combineren met het nuttig gebruik van warmte voor o.a. gebouwen en kassen.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Kernenergie blijft een veilige, schone en goedkope energievorm. Het duurt nog heel lang voordat de fossiele brandstoffen op zijn en er is dus nog tijd om de markt hernieuwbare energievormen te laten ontwikkelen. In de tussentijd is kernenergie een realistische en betaalbare optie.

Stimuleer vleesvermindering door belastingen
> Lees meer

50Plus

50PLUS heeft een programma met een accent op ouderen, 50-plussers. In het verkiezingsprogramma komen duurzaamheid en verantwoord omgaan met onze omgeving als basis voor een milieubeleid naar voren in een aantal onderwerpen. Op dit specifieke punt is geen stellingname in het verkiezingsprogramma opgenomen.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Ten onrechte wordt alleen verwezen naar vleesconsumptie. In het verkiezingsprogramma zijn in hoofdstuk 3 tal van maatregelen opgenomen met als inzet een duurzame landbouw en veehouderij. Door alleen te focussen op vleesconsumptie wordt voorbijgegaan aan de belangrijke rol die Nederland speelt op het gebied van de verduurzaming van de landbouw en veehouderij.

ChristenUnie

Producten en diensten die een relatief grote ‘ecologische voetafdruk’ hebben, zoals vlees, worden ondergebracht in het hoge BTW-tarief.

Democraten 66

Als het niets kost om water of lucht te vervuilen, dan zal vervuiling plaatsvinden, deelt iedereen de nadelen en draait iedereen op voor de kosten van het opruimen. D66 vindt dat dit soort kosten daarom moeten worden doorberekend aan de gebruiker: het ‘de vervuiler betaalt’ principe. D66 wil dit principe consistenter doorvoeren, door bijvoorbeeld een kiloknallertaks (hoog BTW) op vlees.

Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

De beoordeling van DPK op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van DPK. DPK heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

GroenLinks

Voor vlees gaat het hoge BTW-tarief gelden. Nederland bepleit in Europees verband dat plantaardige producten uit de duurzame landbouw worden vrijgesteld van BTW. Daarnaast wil GroenLinks niet-duurzaam geproduceerd veevoer van de markt weren. Daarbij gaat het onder meer om soja waarvoor tropische bossen zijn gekapt.

Partij van de Arbeid

De bio-industrie is uit haar voegen gebarsten, de PvdA wil een einde aan megastallen en aan de excessieve industrialisering van dieren. Daarom pleiten wij voor de invoering van een sterrensysteem (Beter Leven Kenmerk) voor de veehouderij. Hoe meer sterren voor de aanbieders van vlees hoe diervriendelijker geproduceerd. Deze eisen laten we geleidelijk oplopen om het dierenwelzijn te bevorderen.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Geen algemene BTW-verhoging van 19% naar 21% (Kunduz akkoord), maar milieuschadelijke productgroepen naar het hoge BTW-tarief. Vlees, vis, eieren en zuivel gaan naar het hoge BTW-tarief van 19%. De kiloknaller verdwijnt uit het schap. De ontwikkeling van plantaardige vlees- en visvervangers wordt ondersteund. Er komt een eerlijkeprijsbewijs voor supermarkten om aan te tonen dat de aangeboden inkoopprijs aan boeren voldoende is om productiekosten voor milieu en dierenwelzijnseisen te dekken.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De beoordeling van de PVV op dit standpunt is afkomstig uit het verkiezingsprogramma van de PVV. De PVV heeft Klimaatkeuze geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Onderzoek laat zien dat extra vleesbelasting weinig effect heeft op de consumptie. Het betekent ook dat vlees in dier- en milieuvriendelijkere (tussen)segmenten duurder wordt, met het risico dat consumenten deze producten links laten liggen. Wij maken liever ruimte voor ketenafspraken over doorberekening van kosten als gevolg van investeringen in dierenwelzijn en milieu. Dan wordt vlees ook duurder, maar vloeit de opbrengst terug naar de veehouder die investeert in dierenwelzijn en milieu.

Socialistische Partij

Een systeem van dierrechten en strengere dierenwelzijn- en milieueisen voor de veeteelt is een effectievere strategie dan belastingen in de winkel. CBP/PBL hebben de vleestaks onderzocht en concludeerden: ‘De toepassing van het hoge btw-tarief op vlees heeft een gering effect op de milieudruk en leidt tot een kleine afname (2 - 5%) van de vleesconsumptie. De afgenomen binnenlandse vraag zal gecompenseerd worden door een toename van de export van vlees.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Het eten van vlees is niet verkeerd. Misstanden in de vleesindustrie moeten aangepakt worden. Een lastenverzwaring als maatregel om de vleesconsumptie te verlagen ziet de VVD als een onnodige, dwingende verleidingstactiek. Consumenten zijn uitstekend zelf in staat om zelf te bepalen wat ze willen eten.

Plaats een link op Facebook

Deel deze pagina via Twitter

Plaats een link op Pinterest

Plaats een link op Google+

 

 

Klimaatkeuze is een initiatief van:
GreenpeaceHivosHet KlimaatverbondWISEICCOIUCN NLDe Natuur- en MilieufederatiesOxfam NovibODEJMA1010Windvogel